Holy Friday Matins

Holy Friday Matins Text

Holy Friday Matins Music

Antiphons text

Antiphons 1-3 (Obikhod Tones)

Antiphons 4-6 (Obikhod Tones)

Antiphons 7-9 (Obikhod Tones)

Antiphons 10-12 (Obikhod Tones)

Antiphons 13-15 (Obikhod Tones)

Beatitudes

Prokeimenon (Obikhod)

Canon

Exapostilarion (Kievan Tone 8)

Praises (Obikhod Tones)

Aposticha ((Obikhod Tones)

Final Litany