Resurrection Hymns - Troparia & Kontakia

Troparion - Tone 1

Kontakion - Tone 1

Troparion - Tone 2

Kontakion - Tone 2

Troparion and Kontakion - Tone 3

Troparion - Tone 4

Kontakion - Tone 4

Troparion and Kontakion - Tone 5

Troparion - Tone 6

Kontakion - Tone 6

Troparion and Kontakion - Tone 7

Kontakion - Tone 8

Troparion - Tone 8